AGILE

פרויקטים מודרניים מאותגרים על ידי הסביבה הדינמית המשתנה, המאלצת לסגל גישות חדשות לניהול פרויקטים.
הגישה האג'ילית מכילה מגוון פתרונות תוך שימוש במתודולוגיות איטרטיביות (כגון Scrum, Kanban, Lean) לפיתוח מהיר באמצעות צוותים רב-תחומיים.

יישום אג'ייל בארגונים וחברות הינו אתגר מורכב. יש בכך היבטים תרבותיים, ארגוניים ותהליכיים. כל ארגון הינו בעל מאפיינים ייחודיים ונסיבות משתנות ולכן לא די לאמץ וליישם מתודולוגיית אג'ייל קיימת כזו או אחרת. נדרשת התאמה מרבית של המענה לכל ארגון ולווי מדויק של ההטמעה עד להצלחה.

חברת RBS Projects אימצה את ארגז הכלים של ארגון ה- ®PMI העולמי, ליישום אג'ייל הקרוי Disciplined Agile ומיישמת אותו בהצלחה בארגונים רבים.

על פי גישה זו, המענה האג'יילי "נתפר" באופן ייעודי ופרגמטי, על בסיס מספר מחזורי חיים שונים של פעילות:

  • Agile: לתמיכה בפיתוח מחזורי ואיטרטיבי
  • Lean: לתהליכי עבודה רציפה שאינם איטרטיביים
  • Continuous Delivery :Agile לצוותי פיתוח קבועים היכולים לספק באופן רציף
  • Continuous Delivery :Lean לצוותים קבועים היכולים לספק באופן רציף
  • Exploratory: למחקר ופיתוח על בסיס גישת ה- Lean Startup
  • Program: לפרויקטים מורכבים הכוללים מספר צוותי פיתוח

מושם דגש על שלב הייזום של הפעילות הפרויקטאלית (Inception) כגון תכנון, זיהוי וניתוח סיכונים, גיבוש ארכיטקטורת המענה והתארגנות, כמו גם על שלב המסירה לתפעול מוצלח של המוצר/מערכת (Transition). בכך מורחבת הראייה האג'ילית מעבר לשלב הפיתוח והייצור, על פי תפיסת ה DevOps.

ה- Disciplined Agile הינה גישה היברידית המאפשרת שימוש במתודולוגיות אג'ייל מגוונות כגון SCRUM, אך באופן פחות מקובע תוך התאמה לצרכי הפיתוח וניהול הפרויקטים של הארגון. נעשה שימוש ב-21 עקרונות מטרה, המשקפים את שלבי הפרויקט השונים (התארגנות, מימוש ומסירה). ניתן גם מענה לפרויקטים עם מאפייני פיתוח מגוונים המשלבים חומרה, תוכנה ותתי מערכות ברבדים שונים של פיתוח ואינטגרציה (לא רק פיתוח תכנה).

כמו כן מאפשר ארגז הכלים הרחבה של היישום לכל שדרות הארגון עד לרמת ה Enterprise, לרבות תמיכה בתהליכי IT כוללים, ניהול מוצר, שיווק, HR ועוד. מושם דגש על התאמה למבנה הארגוני ובעלי התפקידים הקיימים בארגון, תוך מיצוי והפקת המרב מהקיים.

 

הערכים העיקריים של האג'יל:

אנשים ויחסי גומלין
תוכנה עובדת
שיתוף פעולה עם הלקוח
מענה לשינויים

פרויקטים, תכניות וארגונים גדולים מלווים על ידי מתודולוגיות מרחיבות והיברידיות כגון ה-®SAFE ו-®DAD.

מתודולוגיות נוספות
®PRINCE2PMBOK® Guide